วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร

ธุรกิจ
กำลังโหลด ...

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของกิจกรรมองค์กร - หนึ่งในประเภทของประสิทธิภาพขององค์กรนั้นหมายถึงอัตราส่วนของผลลัพธ์ที่ได้กับวัสดุที่ใช้แล้วและทรัพยากรทางการเงิน ประเภทของประสิทธิภาพนี้ขึ้นอยู่กับประการแรกคือการใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีเหตุผลกับโครงสร้างของพวกเขา อัตราส่วนเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากรายละเอียดของการผลิตอุปกรณ์ทางเทคนิคระดับการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดองค์กรแรงงานและอัตราส่วนของปัจจัยการผลิตที่เข้มข้นต่อการผลิตที่กว้างขวาง สถานะของโครงสร้างมีอิทธิพลอย่างมากจากปัจจัยภายนอกเช่นตลาดทรัพยากรการจัดหาและความต้องการสำหรับแหล่งทรัพยากรประเภทต่างๆราคาทรัพยากรเป็นต้น

เป็นกระบวนการในการวัดหรือวางแผนไว้แล้วระดับประสิทธิภาพที่ได้รับขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการกำหนดเกณฑ์และการสร้างระบบของตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกัน ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพขององค์กรแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม:

- ตัวบ่งชี้ทั่วไปของประสิทธิภาพการผลิต

- ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพขององค์กรและการใช้แรงงาน

- ตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงระดับการใช้และการกระจายตัวของสินทรัพย์ที่มีประสิทธิผล

- ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรทางการเงินทั้งหมด

ชุดของการกระทำและกิจกรรมเพื่อการเจริญเติบโตประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชื่อองค์กรวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมขององค์กร วิธีหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต ได้แก่ การลดความเข้มแรงงานและการเพิ่มผลผลิตแรงงาน นอกจากนี้การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีเหตุผลและประหยัดรวมถึงการลดลงของดัชนีความเข้มทุนและการปรับปรุงกิจกรรมการลงทุนของ บริษัท

วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรหมายถึงการแนะนำของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่องค์กรรวมทั้งการปฏิวัติอุปกรณ์ใหม่ของสินทรัพย์การผลิตบนพื้นฐานของความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดของเทคโนโลยีและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเช่นการระดมปัจจัยทางด้านเทคนิคองค์กรสังคมและเศรษฐกิจจะช่วยเพิ่มดัชนีการผลิตแรงงานอย่างมาก

วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรยังบ่งบอกถึงการใช้โหมดประหยัด ปัจจัยด้านการประหยัดทรัพยากรควรเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการวัตถุดิบเชื้อเพลิงและวัสดุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมขององค์กรรวมถึงมาตรการในการแจกจ่ายและใช้ทรัพยากรและกองทุนหลักขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพการผลิตขององค์กรตรวจสอบจังหวะการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อุปกรณ์การผลิต ผลของกิจกรรมเหล่านี้คืออัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เร่งขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนและลงทุนที่ไม่จำเป็น

เป็นสถานที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยด้านองค์กรและเศรษฐกิจถือเป็นโครงสร้างองค์กร นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและวิธีการจัดการ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการจัดการวิธีการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุน สถานที่พิเศษในการลดส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายของทรัพยากรและการทวีความรุนแรงของเศรษฐกิจทั้งหมดขององค์กรเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ขายเพื่อขาย ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควรเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

กำลังโหลด ...
กำลังโหลด ...