หนังสือมอบอำนาจสำหรับจดหมาย: เหตุผลในการร่างและหลักเกณฑ์ในการออกเอกสาร

กฎหมาย
กำลังโหลด ...

ในชีวิตมักมีสถานการณ์ที่ผู้รับไม่ได้สามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออื่น ๆ ที่จะได้รับจดหมายที่ส่งไปให้เขา เมื่อต้องการทำเช่นนี้เขาสามารถดึงดูดผู้อื่นได้โดยมอบอำนาจให้เขาส่งจดหมาย เมื่อไหร่ที่คุณต้องทำเช่นนี้และวิธีการเขียนเอกสารดังกล่าว?

ความจำเป็นในการมอบอำนาจ

หน้าที่ของที่ทำการไปรษณีย์คือส่งจดหมายไปถึงผู้รับที่ส่งถึงเขา สามารถเป็นพัสดุแพคเกจรวมทั้งตัวอักษรปกติหรือที่ลงทะเบียนได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์บางอย่างผู้รับบางครั้งอาจไม่สามารถรับจดหมายดังกล่าวเป็นการส่วนตัวได้ ในสถานการณ์เช่นนี้เขาอาจหันไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อมอบอำนาจให้กับเขา ในการจัดทำข้อตกลงดังกล่าวเขาจะต้องสร้างหนังสือมอบอำนาจสำหรับจดหมายดังกล่าว เมื่อไหร่ที่คุณต้องทำเช่นนี้? หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้รับอาจจำเป็นต้องใช้ในกรณีต่อไปนี้:

 1. ที่อยู่ในเวลาของการส่งจดหมายตั้งอยู่ในเมืองอื่นและไม่สามารถรับได้ ตามกฎที่ได้รับการอนุมัติหนังสือหรือพัสดุใด ๆ จะถูกเก็บไว้ในที่ทำการไปรษณีย์เป็นเวลาหนึ่งเดือน หลังจากนั้นพวกเขาจะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่ง ถ้าผู้รับสนใจในการจัดส่งเขาสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นได้
 2. ในสถานการณ์กับปัจเจกชนปัญหาคือการติดต่อใด ๆ จะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียน แต่ในขณะที่บุคคลสามารถอยู่ในที่อื่นและสั่งให้ใครบางคนจากญาติหรือคนรู้จักที่จะได้รับทุกอย่างที่จะมาโดยทางไปรษณีย์ในชื่อของเขา
 3. กับนิติบุคคลปัญหาก็คือส่วนหลักของตัวอักษรและเอกสารทางธุรกิจตามกฎที่มาถึงหัว เขาสามารถมอบอำนาจให้พนักงานคนใดคนหนึ่งของเขาได้รับจดหมายทั้งหมดเข้ามาที่ บริษัท โดยมอบหนังสือมอบอำนาจให้เขาส่งจดหมาย โดยปกติจะเป็นเลขานุการเช่นเดียวกับพนักงานของบัญชีหรือการบริการบุคลากร

หนังสือมอบอำนาจสำหรับไปรษณีย์

ด้วยเอกสารดังกล่าวในมือทนายความสามารถแสดงผลประโยชน์ของผู้รับต่อที่ทำการไปรษณีย์ได้ตลอดเวลา

เนื้อหาของเอกสาร

โดยปกติ บริษัท ใด ๆ (องค์กร)มีเอกสารหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิตของเขา หลายคนถูกส่งตัวไปหาผู้จัดการซึ่งบังคับให้เขายืนยันความเป็นจริงในใบเสร็จด้วยลายเซ็นของเขาในเวลาที่เหมาะสม ในกรณีส่วนใหญ่กรรมการจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวโดยผู้ใต้บังคับบัญชาให้อำนาจแก่พวกเขาในเรื่องนี้

หนังสือมอบอำนาจของรัสเซียจากแบบฟอร์มนิติบุคคล

ในกรณีนี้หนังสือมอบอำนาจจากรัสเซียถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้ รูปแบบของเอกสารดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 1. ชื่อสถานที่และวันที่ออก
 2. รายละเอียดของเงินต้น ในกรณีนี้ก็คือ - หัวขององค์กร
 3. รายละเอียดของผู้ดูแล (ชื่อเต็มตำแหน่งและรายละเอียดหนังสือเดินทาง)
 4. สาระสำคัญของคำสั่ง
 5. ลายเซ็นของผู้ดูแล
 6. ความถูกต้องของเอกสาร
 7. ความเป็นไปได้ในการมอบอำนาจ
 8. ลายเซ็นของศีรษะและตราประทับขององค์กร

ฉันจำเป็นต้องรับรองหนังสือมอบอํานาจให้ทนายความหรือไม่อีเมลไปยังรัสเซียจากนิติบุคคลหรือไม่? รูปแบบของเอกสารถูกสร้างขึ้นในรูปแบบใด ๆ ในขณะเดียวกันการประทับตราขององคกรและลายมือชื่อของผูจัดการถือเปนเงื่อนไขที่เพียงพอที่จะมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องมีการรับรอง

กฎการรวบรวมเอกสาร

ว่าในระหว่างการทำงานไม่มีข้อพิพาทใด ๆสถานการณ์มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดอย่างถูกต้องกำหนดอำนาจของทนายความสำหรับโพสต์รัสเซียจากนิติบุคคล ตัวอย่างของการบรรจุเอกสารดังกล่าวสามารถนำมาได้ในที่ทำการไปรษณีย์ใด ๆ

หนังสือมอบอำนาจสำหรับไปรษณีย์รัสเซียจากตัวอย่างนิติบุคคล

เมื่อรวบรวมข้อมูลให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้:

 1. หนังสือมอบอำนาจตามกฎมีการเขียนขึ้นบนหัวจดหมายขององค์กร ในกรณีที่รุนแรงคุณสามารถใช้แสตมป์มุมได้
 2. ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดควรระบุไว้ให้มากที่สุด
 3. ต้องมีตัวอย่างลายเซ็นของบุคคลที่ไว้ใจได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถยืนยันได้เมื่อได้รับจดหมายเวียนทุกวัน
 4. ในการรับรองเอกสารดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนี้ต้องมีตราประทับของ บริษัท และต้องมีลายมือชื่อส่วนตัวของกรรมการ
 5. ข้อความหลักควรระบุถึงอำนาจของผู้ดูแลซึ่งภายในจะดำเนินการในอนาคต
 6. ต้องระบุระยะเวลาของหนังสือมอบอำนาจที่มีผลตั้งแต่วันลงนาม

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมเอกสารนี้ หลังจากที่ทุกการตรวจสอบความไม่ถูกต้องใด ๆ ที่สามารถนำไปสู่การไม่ได้ออกจดหมายที่เข้ามาให้กับบุคคลที่ระบุไว้ในนั้น

ประเภทของอำนาจทางไปรษณีย์ของทนายความ

ขึ้นอยู่กับขอบเขตและเนื้อหาของคำสั่งอำนาจของทนายความมีสามประเภท:

 1. หนึ่งครั้งซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานเดียว
 2. พิเศษ พวกเขาจะรวบรวมด้วยวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว - เพื่อรับจดหมายที่ส่งถึงหัวหน้า
 3. ทั่วไป ในพวกเขาคนที่ได้รับมอบหมายจะได้รับสิทธิในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของหลักในสำนักงานประสานงานเฉพาะ

สถานการณ์เหล่านี้อย่างจริงจังส่งผลต่อวิธีจะมีลักษณะเหมือนหนังสือมอบอำนาจสำหรับการโพสต์ของรัสเซีย ตัวอย่างเอกสารจะช่วยให้เป็นทนายความของ บริษัท อย่างสม่ำเสมอการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในการสรุปก็จะจำเป็นต้องระบุอย่างชัดเจนถึงความถูกต้องของเอกสารนี้

หนังสือมอบอำนาจสำหรับตัวอย่างโพสต์จากรัสเซีย

จดหมายโต้ตอบที่ส่งถึงนิติบุคคลใด ๆมาเป็นประจำดังนั้นการมอบอำนาจเพียงครั้งเดียวในกรณีนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ แต่ควรเป็น "พิเศษ" โดยส่วนใหญ่จะออกให้หนึ่งปีปฏิทิน แม้ว่าระยะเวลานี้จะเพิ่มขึ้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สัญญาจ้างทำกับลูกจ้างรายนี้ หากไม่มีการระบุระยะเวลาที่ระบุไว้หนังสือมอบอำนาจจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปหนึ่งปีนับ แต่วันลงนาม

กำลังโหลด ...
กำลังโหลด ...